Автору

Як подати статтю?

На електронну адресу редколегії збірника o.dotsenko@kubg.edu.ua слід надіслати:

 1. Електронну версію статті у форматі rtf, оформлену згідно із вимогами (див. нижче). Назва файлу: прізвище автора_стаття.rtf (Бурда_стаття.rtf).
 2. Авторам необхідно подати електронну версію (скан або фото) рекомендації до друку статті від профільної кафедри або лабораторії (витяг з протоколу засідання) чи наукового керівника, засвідчену печаткою установи. Назва файлу: прізвище автора_рекомендація.jpg (aбо .pdf) прізвище автора _рекомендація.jpg (aбо .pdf ).
 3. Заповнену анкету. Назва файлу: прізвище автора_стаття.rtf (Бурда_стаття. rtf).
 4. Тема електронного листа: стаття до магістерського збірника.
 5. Телефон для довідок щодо вимог до оформлення статей: Доценко Олена Леонідівна – 067-388-10-96.

Авторська Угода

Правила оформлення та шаблон статті

Вимоги до змісту та оформлення статей:

-          постановка проблеми в контексті сучасної філології;

-          формулювання мети статті (завдань);

-          аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано вивчення проблеми і на які спирається автор;

-          виклад основного матеріалу з обґрунтуванням авторських положень;

-          висновки та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі;

-          текст статті обсягом 3–5 сторінок комп’ютерного тексту (зі списком використаних джерел кирилицею та латиницею й анотацією);

-          анотація та ключові слова українською мовою (обсяг 200–300 символів із пробілами); ключові слова – від 3 до 5 термінів, розділених знаком «;»);

-          анотація та ключові слова англійською мовою (елементи оформляються аналогічно до українськомовної);

-          список використаних джерел нумерується за абеткою, не використовуючи функцію «Список». Оформлюється список використаних джерел за останніми вимогами МОН України.

Вимоги до комп’ютерного варіанту статей:

 1. Формат аркуша А4, відступи: ліворуч, праворуч, згори та знизу – 2 см.
 2. Текст: шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, абзац – 1,25; вирівнювання основного тексту – по ширині.
 3. Між ініціалами і прізвищем, між ініціалами та в інших випадках, коли неприпустимим є перенос між рядками, необхідно використовувати нерозривний пробіл (комбінація клавіш Shift+Ctrl+пробіл).
 4. Для виділення цитат, назв творів тощо слід використовувати лапки «»; для внутрішнього цитатного виділення використовуються лапки “”.
 5. Покликання на джерела подаються за зразком: [2, с. 45], [3, с. 5; 5, с. 67]. Покликання на джерела фактичного матеріалу – в круглих дужках (Конституція України).
 6. Матеріали подавати в такій послідовності:

-         назва статті (жирний шрифт, великими літерами, по центру);

-         ініціали, прізвище (жирний шрифт, вирівнювання за шириною рядка), місце навчання (після ініціалів та прізвища через кому, звичайний шрифт, вирівнювання за шириною рядка);

-         ініціали й прізвище, посада, вчений ступінь наукового керівника (після слів науковий керівник: звичайний шрифт, вирівнювання за шириною рядка);

-         анотація українською мовою (через 2 інтервали, курсив, 12 кегль);

-         текст статті (через 2 інтервали);

-         література (через 2 інтервали, після слів СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  великими літерами, 12 шрифт, нумерація джерел в алфавітному порядку).

Увага не допускається!

-          створення абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab);

-          взаємозаміна тире (–) і дефіс (-).

Дотримання зазначений вимог обов’язкове. Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, до друку прийняті не будуть.

Відповідальність за зміст статті несе автор та науковий керівник. 

В одному номері може бути опублікована лише одна стаття автора.